Algemene Voorwaarden

WebShop Nederlandse Unifil Vereniging (UNIFIL Shop)

 • Algemeen
  1. Onder NUV-webshop wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Nederlandse Unifil Vereniging, Irenestraat 9, 4811 SB Breda. Inschrijving Kamer van Koophandel 05062914. Een uittreksel kunt u elders op de website downloaden.
 • Toepassing
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan consumenten, nader ook te noemen als klant of koper, in  Nederland waarbij NUV-webshop als leverancier van producten optreedt.
 • Aanbiedingen/Producten
  1. Alle aanbiedingen van NUV-webshop zijn vrijblijvend, en zolang de voorraad strekt.
  2. NUV-webshop heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel in een andere verpakking dan wel de  overeenkomst te ontbinden. Zet- en schrijffouten blijven te allen tijde voorbehouden.
 • Overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NUV-webshop. NUV-webshop is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NUV-webshop dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  2. De definitieve koopovereenkomst tussen NUV-webshop en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
 • Prijzen
  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief handeling - en verzendkosten en land specifieke heffingen.
  2. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, en druk - of schrijffouten.
 • Bestellingen
  1. Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij Nederlandse Unifil Vereniging.nl middels internet. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant en NUV-webshop een voorlopige) koopovereenkomst.
  2. Het wijzigen van een bestelling is niet meer mogelijk zodra deze ingepakt en klaar voor verzending is.
  3. Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder ontvangstbevestigingen van betalingen (indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk niet leverbaar (indien van toepassing), pakket klaar voor verzending, etc. De klant draagt de verantwoording deze, en andere E-mails van NUV-webshop vrijelijk te kunnen ontvangen.
 • Verzend- en rembourskosten
  1. Alle prijzen van producten op de site van het Nederlandse Unifil Vereniging zijn exclusief verzendkosten.
  2. De verzendkosten per levering kunnen verschillen. U vind de diverse verzendmethoden en –kosten terug tijdens het bestelproces. Tijdens het bestelproces worden alle kosten overzichtelijk vermeld.
 • Levering en levertijd
  1. Voor verzending van bestellingen maakt NUV-webshop gebruik van een TNT Post. Tot aan het moment van afleveren op het afleveradres dragen NUV-webshop de transporteur de volledige verantwoording in geval van (transport)schade, vermissing of diefstal.
  2. Alle genoemde levertijden (website, telefonisch, E-mail) gelden als indicatie en niet als fatale termijn. NUV-webshop is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van
   levertijden.
  3. NUV-webshop levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot deel leveringen waarvan de kosten door NUV-webshop worden gedragen.
  4. Om tot levering van een bestelling over te gaan, is het mogelijk dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de verzending. Vermeld tijdens het afrekenen een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt.
  5. Vanwege de factor bezorgkosten is NUV-webshop gerechtigd nogmaals verzendkosten te berekenen aan de klant, indien de transporteur de bestelling niet kan afleveren vanwege het
   aantoonbaar foutief invullen van adresgegevens door de klant.
  6. Levering door NUV-webshop vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door NUV-webshop anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaats vindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan NUV-webshop Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schade vergoeding.
  7. Bij alle leveringen ontvangt de klant een duidelijke pakbon met daarop alle geleverde artikelen en een niet gespecificeerd totaalbedrag.
  8. Zodra een pakket ons pand daadwerkelijk voor uitlevering verlaat ontvangt de klant kort er voor een E-mail.
 • Veilig betalen NUV-webshop biedt verschillende manieren van elektronisch betalen en tevens de mogelijkheid om voor uit te betalen.
  1. Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor het betalen met Ideal en PayPal. U word hiervoor doorgeleid naar de beveiligde omgeving van onze betaal provider GlobeCharge. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
  2. iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische
   betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Hiervoor word u doorgeleid naar de beveiligde omgeving van onze betaal provider GlobeCharge.
  3. Vooruitbetalen: U betaald het verschuldigde bedrag volledig vooruit waarna wij tot levering overgaan zodra het volledige bedrag inclusief verzendkosten bij ons binnen is.
 • Afkoelingsperiode/Retour sturen producten
  1. Producten, die u via het NUV-webshop heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits de
   aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. Het aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen dertig (30) dagen, na ontvangst bij NUV-webshop, terugbetaald worden. De koper kan tevens binnen zeven (7)werkdagen de gehele bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. NUV-webshop berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele bestelling betaald NUV-webshop, na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige aankoopbedrag binnen dertig (30) terug inclusief de door koper betaalde verzendkosten.
  2. De kosten voor het retoursturen van enkele producten of de gehele bestelling naar de NUV-webshop worden altijd gedragen door de klant Niet - of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour aan de afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zo genaamde afkoelingsperiode dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze merchandise medewerker.
  3. Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door NUV-webshop kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop niet is
   gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. De consument heeft recht op omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na
   ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze merchandise medewerker.
   Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar s’avonds van 19.30 tot 22:00 uur op telefoonnummer: (031) 0575 520 435
  4. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt bij gewenste restitutie het betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen op uw bankrekening gestort.
  5. Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
  6. Indien u producten aan het NUV-webshop wilt retourneren, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. NUV-webshop neemt anders
   geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.
  7. NUV-webshop stelt een retouradres in Nederland ter beschikking, zodat de retourkosten voor de klanten van NUV-webshop niet buiten normale proporties vallen.
 • Garantie
  1. Op alle geleverde producten via NUV-WEBSHOP gelden de normale fabrieksgaranties. Contractuele garantie gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
  2. Indien een product bij aankomst defect is, stuurt u een e-mail via onze merchandise medewerker. Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens, het order - en eventuele voorhanden zijnde serienummer. Indien de klacht word gehonoreerd ontvangt u van ons een zgn. RMA-nummer en retour adres. Het artikel wordt bij een daadwerkelijk defect door NUV-webshop kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de constatering van het defect, en in de originele verpakking verkeert.
  3. De kosten voor het retoursturen naar NUV-webshop worden altijd gedragen door de klant. Indien u producten retour wilt sturen, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. NUV-webshop neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. Niet - of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour afzender.
  4. NUV-webshop behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen of te laten testen, alvorens tot omruiling over te gaan.
 • Onderzoeksplicht en nakoming
  1. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op beschadigingen en/of gebreken, en dient ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren. Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan NUV-webshop te melden.
  2. NUV-webshop is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van statusmails van de NUV-webshop.
 • Schadevergoeding
  1. NUV-webshop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van
   dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
  2. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van NUV-webshop komen zijn: ziekte, in, uit - en/of doorvoerverbod, transport problemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
  3. NUV-webshop is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak - en/of personenschade.
  4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van NUV-webshop ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
 • Toepasselijk recht
 • Nederlandse tekst prevaleert
  1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
 • Persoonsgegevens
  1. NUV-webshop gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen, en het op de hoogte houden van de klant t.a.v. betalingsverwerkingen, status updates, bar code mail, etc.
  2. NUV-webshop verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden anders dan voor het verwerken en afleveren van uw bestelling. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen met behulp van de toegezonden Gebruikersnaam en Wachtwoord.
  3. NUV-webshop zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Dan wel de wettelijke bewaarplicht. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
 • Afbeeldingen en inhoud
  1. Het gebruikte fotomateriaal dat door de webshop wordt gebruikt is auteursrechterlijk beschermd en mag niet zonder schriftelijke toestemming van het NUV gebruikt worden voor andere doeleinden. 
 • Afwijkingen
  1. NUV-webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.
 • Klachten en Geschillencommissie
  1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst via onze Website: http://www.unifilvereniging.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.